Bernheze bespreekt

Op donderdag 28 maart organiseert de gemeente Bernheze de allereerste editie van Bernheze Bespreekt bij de Heische Hoeve in Loosbroek. Een bijeenkomst voor (alle) inwoners, ondernemers en ketenpartners uit onze gemeente. Tijdens Bernheze Bespreekt gaan we het gesprek aan over allerlei onderwerpen, aan verschillende tafels. We kondigden eerder al aan het over de omgevingsvisie (festival van de toekomst), het bestuursprogramma en de woonzorgvisie te willen hebben.

Locatie

Heische Hoeve, Heideweg 1a in Loosbroek

Programma

11.00 uur Ontvangst met lunch
12.15 uur Opening
12.30 uur Eerste ronde deelsessies
14.00 uur Plenair: illusionist en spreker Jochem Nooyen
14.45 uur Tweede ronde deelsessies
16.00 uur Omgevingsvisie: Festival van de Toekomst
17.00 uur Afsluiting

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

U dient zich vooraf via dit digitale aanmeldformulier aan te melden voor de deelsessies (per ronde kunt u maximaal aan 1 deelsessie deelnemen). U dient zich ook voor het aansluitende “omgevingsvisie: Festival van de Toekomst”, apart aan te melden in het hier genoemde aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met 10 maart. Hieronder staat een omschrijving van de deelsessies en Omgevingsvisie: Festival van de Toekomst.

Meld je hier aan voor de deelsessies en/of Omgevingsvisie: Festival van de toekomst


Deelsessies - eerste ronde

De eerste ronde deelsessies vindt plaats van 12.30 tot 13.30 uur. Daar komen de volgende thema’s aan bod:

1. Samen energie maken, delen en besparen in Bernheze

De energietransitie: die maken we samen. In onze eigen woning, met de buren, ondernemers of samen met wijken in Bernheze. Om de Warmtetransitie mogelijk te maken wordt in de gemeente Bernheze gewerkt aan verschillenden scenario’s. Wij willen gaan samenwerken met enthousiaste bewoners, lokale partners en innovatieve ondernemers. Er zijn meerdere technische oplossingen mogelijk, ieder met specifieke mogelijkheden en uitdagingen. Gelukkig zijn er al veel technische innovaties beschikbaar en in ontwikkeling. Graag gebruiken wij deze deelsessie om u te informeren en enthousiasmeren, “Doe mee en denk mee tijdens Bernheze bespreekt”.

2. Goede toegankelijke en betaalbare zorg (IZA/GALA)

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ook gemeenten zijn aan zet. Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. De zorg staat onder druk. Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen. We moeten dus met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. We hopen daar tijdens deze deelsessie alvast met elkaar een begin mee te maken.

3. Mobiliteitsvisie

De gemeente Bernheze is gestart met het opstellen van de nieuwe mobiliteitsvisie en het nieuwe mobiliteitsplan voor de gemeente Bernheze. De periode vanaf juli/augustus 2023 tot en met nu hebben wij gebruikt om heel veel input en informatie op te halen bij bewoners, de gemeenteraad, externe partijen en collega’s vanuit onze organisatie. We zijn op dit moment alle input aan het verwerken in een mobiliteitsvisie. We beogen om de mobiliteitsvisie te laten vaststellen in de raadsvergadering in april 2024. Vervolgens gaan we verder met het concretiseren van deze mobiliteitsvisie in het mobiliteitsplan wat we beogen vast te stellen in Q4 van 2024. Graag gaan wij tijdens deze deelsessie met elkaar het gesprek aan over de resultaten en bevindingen van de werkzaamheden die zijn verricht voor het opstellen van de mobiliteitsvisie . We zijn benieuwd of de aanwezigen van deze deelsessie de resultaten en bevindingen herkennen en welke aanvullingen of verbeterpunten zij nog zien.

4. Aan de slag met de transitie Landbouw

Doel van deze sessie is om de deelnemers mee te nemen in de transitie landbouw vanuit het perspectief van de omgevingsvisie. Belangrijk in de uitwerking of eigenlijk concretisering van de omgevingsvisie is de gebiedsgerichte benadering van de opgaven en de rol van stakeholders daarin. We willen met de deelnemers aan deze sessie verkennen hoe stakeholders betrokken kunnen worden bij de landbouw transitie.

5. Uitvoeringsprogramma Breed Maatschappelijk Beleid

Het Sociaal Domein is ontzettend breed en raakt al onze inwoners op veel verschillende manieren. De inwoners die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, die tegen de grenzen van hun financiële mogelijkheden aanlopen, die er soms helemaal alleen voor staan, of zich eenzaam voelen. Inwoners, jong en oud, die op een of andere manier geraakt worden in hun bestaanszekerheid. Tegelijkertijd zijn er ook veel inwoners in onze gemeente die zich op wat voor manier dan ook in willen zetten voor anderen. Soms als professional. Vaak als vrijwilliger. De inwoners die hun talenten al ontdekt hebben of de inwoners die nog zoekende zijn. Het gaat over ons allemaal.  Het Breed Maatschappelijk Beleid is veelomvattend en daarom ook nog erg ‘groots’. We vinden het daarom ook belangrijk dat de 4 strategische doelstellingen, verwerkt worden in uitvoeringsplannen. Niet alleen de gemeente, maar nadrukkelijk samen, als gemeenschap. Gemeente, inwoners, maatschappelijke partners, wij ontwikkelen samen de uitvoeringsplannen én voeren ze in gezamenlijkheid uit. We zijn ervan overtuigd dat we dit ook echt samen moeten doen, om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen bieden. Bovendien bieden we zo optimaal ruimte om te komen tot creatieve, vernieuwende oplossingen. Daarom nodigen wij ù uit om samen te onderzoeken of u zich herkent in het uitvoeringsprogramma voor 2024 van het Breed Maatschappelijk Beleid.


Deelsessies - tweede ronde

De tweede ronde deelsessies vindt plaats van 14:45 tot 15:45 uur. Daarvoor staan de volgende thema’s gepland:

1. Groene Gezonde Structuren

In de Omgevingsvisie en het Groenstructuurplan hebben we Groene Gezonde Structuren (GGS) aangeduid. Linten door ons stedelijk en landelijk gebied, met een aaneenschakeling van gebieden waar thema’s op het gebied van gezondheid, natuur, cultuurhistorie, water en dergelijke samenkomen. Daar liggen kansen voor onder andere nieuwe natuur en nieuw bos, natuurinclusieve landbouw, spelen en sporten tegen een natuurlijk decor, recreatieve dooradering, waterberging en waterrecreatie. Voor een uitgebreide toelichting zie hieronder.  

Nu is de volgende vraag: Wat is er nodig om de GGS te realiseren? Wie en wat hebben we daarbij nodig? Hoe kan jij vanuit je organisatie of als inwoner meewerken? Daarbij bekijken we met jou waar de zogenaamde quickwins zitten. En waar extra energie en inzet nodig is en van wie. Samen komen we verder! Werk je met ons mee? 

2. De Woonzorgvisie

Nederland vergrijst. Tussen 2020 en 2040 verdubbelt het aantal 75-plussers. Het beleid is erop gericht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zoeken gemeenten, corporaties en zorgorganisaties geschikte woningen voor statushouders, dak- en thuislozen en voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat alles vraagt om gerichte en op elkaar afgestemde acties op het gebied van wonen, zorg én welzijn. Een woonzorgvisie helpt om de lokale opgaven en urgentie in kaart te brengen en deze te vertalen naar ambities, keuzes en uitvoeringsprogramma’s voor wonen en zorg. Tijdens deze sessie leveren de deelnemers in hun rol als stakeholder (bewoner, zorginstantie, corporatie etc). input aan de woonzorgvisie voor de gemeente Bernheze 2024.

3. De procedures van de Omgevingswet

Iets bouwen, realiseren of oprichten binnen de gemeente Bernheze? Dit gaat vanaf 1 januari 2024 anders dan u gewend bent. In deze deelsessie vertellen wij u meer over de nieuwe manier van bij voorbeeld informatie vragen en aanvragen indienen. We zullen u meenemen in het proces voor en achter de schermen. Daarnaast is participatie nieuw. Wat betekent dit, hoe geven wij dat vorm, maar ook hoe kunt u dit vormgeven? En hoe betrekt de gemeente Bernheze haar inwoners, belanghebbenden en initiatiefnemers bij deze processen? Zoals u leest verandert met de komst van een nieuwe wet (de Omgevingswet) een en ander. Net als alle andere gemeenten zit de gemeente in een transitiefase. Zo denken wij als gemeente voortaan in de ‘ja-mits’-houding, in plaats van de ‘nee-tenzij’-houding. Wat dat inhoudt? Kom naar deze deelsessie!

4. Programma Water en Riolering 2024 t/m 2027

Eens in de vier jaar stellen we een nieuw beleidsplan Water & Riolering op. Hierin wordt omschreven hoe we in onze dorpskernen en dorpsranden omgaan met regenwater en ons afvalwater. De extreme weersomstandigheden nemen toe, en periode van lange droogte, piekbuien in de zomer, en langdurige neerslag in de winter zorgt voor uitdagingen voor zowel de gemeente, waterschappen, drinkwaterbedrijf en onze inwoners en bedrijven. We moeten ons aanpassen aan deze situaties in de openbare ruimte en op particulier terrein. Tijdens deze deelsessie willen we na een korte presentatie over het programma (mogelijk samen met waterschap Aa en Maas) enkele stellingen aan de deelnemers voorleggen over de verwerking van regenwater op particulier en openbaar terrein in onze dorpskernen en kernranden.

5. Tussentijdse Evaluatie van het Bestuursprogramma

Tijdens een van de avonden die het college organiseerde in het kader van de totstandkoming van het bestuursprogramma Samen Bouwen aan een Veerkrachtig Bernheze gaf burgemeester Moorman aan graag halverwege de bestuursperiode de balans op te maken. Wat is er bereikt en wat niet? Wat is eigenlijk de stand van zaken? Op 28 maart schuift de dan kersverse burgemeester aan bij deze deelsessie om met de aanwezigen, door middel van stellingen, tot de kern van die tussentijdse evaluatie te komen. De resultaten dienen als input voor een evaluatie die op een later moment aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.


Omgevingsvisie: Festival van de toekomst

Voor wie? Iedereen die aan de omgevingsvisie Bernheze 2040 (partnervisie) heeft meegewerkt en aan de realisatie ervan wil bijdragen. Wat gaan we doen? We bekronen onze mooie samenwerking voor een betere toekomst van Bernheze. Maar we vieren ook, dat al onze partners, ondernemers en inwoners feestelijk starten met de volgende fase: het realiseren van onze ambities. Want een visie is natuurlijk maar papier, het echte werk begint nu pas. We onthullen drie nieuwe droombeelden 2050. Het college B&W gaat in gesprek met een aantal partners. De provincie en het waterschap reageren op de omgevingsvisie van Bernheze. We nodigen onze lokale partners uit de omgevingsverklaring te bekrachtigen en aan de slag te gaan. Tijdens een aantal deelsessies van vandaag van ‘Bernheze Bespreekt’ is al een begin gemaakt met het vertalen van de omgevingsvisie naar concrete programma's. Van ambitie naar werkelijkheid! 

Verwondering verfrist je geest en laat je anders naar dingen om je heen kijken. Daarom hebben we illusionist en spreker Jochem Nooyen uitgenodigd. Laat je, tussen de deelsessies door, verrassen tijdens zijn presentatie over anders kijken, waarin niets is wat het lijkt.

Zorg dat u erbij bent! Het belooft een mooie dag te worden.

Meld je hier aan voor de deelsessies en/of Omgevingsvisie: Festival van de toekomst

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.